Tlačiť

Neinvestičný fond PODLAVICE RKC

Adresa: Skubínska cesta 6, 97409 Banská Bystrica

IČO: 37954458

Právna forma: Neinvestičný fond

Číslo účtu: 4007956521/7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Založenie neinvestičného fondu prebehlo na Farskej Pastoračnej Rade konanej dňa 22.10.2004 na návrh farára Ing. Mgr. Kazimíra Divékyho. Neinvestičný fond bol zaregistrovaný Krajským úradom v Banskej Bystrici, Odborom všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania dňa 24.11.2004, pod názvom PODLAVICE RKC.

Zriaďovacou zmluvou bol určený čas trvania na dobu neurčitú a účel fondu bol špecifikovaný takto: podporovať rozvoj duchovného života v mestskej časti Podlavice – Skubín a vytvorenie základnej infraštruktúry prostriedkami fondu prispievať na výstavbu kostola Svätého Ducha, farskej budovy a pastoračného centra prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno - technickej základne farnosti Podlavice podporovať duchovné, kultúrno – výchovné a športové aktivity ako súčasť rozvoja osobnosti mládeže farnosti podporovať organizovanie exkurzno – vzdelávacích podujatí farnosti.

Zriaďovatelia vydávajú štatút fondu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej zmluvy. Riadia sa ním všetky právne vzťahy vyplývajúce z činnosti fondu. Zriaďovatelia rozhodli, že rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu, ako vykonávanie zmien štatútu fondu patrí do výlučnej pôsobnosti správnej rady. Správna rada rozhoduje na základe návrhu zriaďovateľov.

Hlavnými príjmami neinvestičného fondu sú 2% z daní veriacich a dary sponzorov. Príjem fondu z 2% z daní z príjmu v roku 2009 bol v sume 2862,84 €. Keďže doterajšej Správnej a Dozornej rade n.f. PODLAVICE RKC končilo funkčné obdobie bola 4.2. 2011 menovaná nová Správna a Dozorná rada.

Správna rada Neinvestičného fondu pracuje v zložení: predseda Ing. František Martišovič, tajomníčka Ing. Eva Tribulov; ďalší členovia: PhDr. Anton Šuba, Mgr. Peter Kapusta, Ing. Zdenko Žitňák

Zloženie Dozornej rady Neinvestičného fondu je nalseodvné, predseda: Ján Gréč, členovia: Ing. Július Pšenák, Lukáš Mlynárik

Správca Neinvestičného fondu: Mgr. Daniel Bédi

Na webovej stránke je v čase podávnia 2% tlačivo, vyplnením ktorého možno fondu poskytnúř svoje dve percentá.

Posledná úprava Pondelok, 12 December 2011 17:41